Chính sách hoàn tiền

  • Chính sách hoàn tiền áp dụng đối với đơn hàng hủy được chấp thuận, sau khi trừ các chi phí phát sinh do hủy đơn hàng.
F